Manifest


Terrassa marxa per la DIGNITAT
Manifest
NO AL PAGAMENT DEL DEUTE
CAP RETALLADA MÉS
FORA ELS GOVERNS DE LA TROICA
PA, FEINA i SOSTRE PER A TOTES I TOTS
Aquest any 2015 ens trobem davant una situació extremadament difícil, una situació límit, d’emergència social, que ens convoca a donar una resposta col·lectiva i massiva de la classe treballadora, la ciutadania i els pobles.
Milions de treballadors i treballadores estan aturats. Tenir unes mans per a treballar; tenir una carrera acabada; disposar de la teva capacitat tant manual com intel·lectual i no trobar un treball digne és humiliant. S’està malbaratant el talent col·lectiu d’una societat, hipotecant-ne indefinidament el futur. Els
treballadors i treballadores no e
ns mereixem aquesta agressió a la nostra dignitat col·lectiva.
Centenars de milers de famílies han perdut la seva casa. No hi ha res de més inhumà que desallotjar una família de casa, només per alimentar la voracitat insaciable d’uns banquers sense escrúpols. Banquers als quals els estats, servents de la troica, nodreixen a costa d’empobrir encara més la classe treballadora i les persones més indefenses.
Mentrestant, la patronal, aprofitant el drama de l’atur massiu, abaixen els salaris i empitjoren les condicions de treball a les persones que encara tenen una ocupació. Treballadors i treballadores que, davant la difícil situació, no poden ni tan sols qüestionar el seu paper de mers explotats/des pel capital. El
sistema intenta obligar-nos a mostrar agraïment als empresaris, convertits pel sistema en benefactors de la societat. És hora de repartir el treball i la riquesa, i que els treballadors puguin sentir-se propietaris del seu futur.
El nostre jovent no té possibilitat de forjar un projecte de vida digne amb les actuals polítiques i es veu condemnada a buscar-se la vida a l’estranger com abans van fer els nostres pares i avis.
Diem NO a un sistema patriarcal que ens arrossega a èpoques del passat, llevant-nos el dret a decidir sobre els nostres cossos, negant-nos la capacitat per a decidir sobre si volem o no ser mares, provocant la tornada a casa per dedicar-nos a la criança.
Estem patint les polítiques executades pel govern del PP al dictat de la troica (Fons Monetari Internacional, Banc Central Europeu i Comissió Europea), consistents en la supressió de drets i l’empobriment generalitzat de la majoria social. Aquestes polítiques que es fonamenten en el pagament d’un deute il·legítim que no han contret els ciutadans i ciutadanes, són producte de l’especulació bancària i els excessos dels diferents governs.
Privatitzen el que és rendible i ens retallen el pressupost en salut, educació, dependència, transports públics, aigua, energia, comunicacions, serveis socials, etc., la qual cosa redunda negativament en els nostres drets ciutadans. Se'n riuen de la gent gran que pateix una enorme pèrdua del seu poder adquisitiu, alhora que veuen que els seus estalvis de tota la vida estan segrestats per l’estafa bancària de les preferents i altres productes financers delictius.
El govern del PSOE, amb el suport del PP, va modificar l’article 135 de la Constitució perquè es prioritzi el pagament del deute enfront dels drets i les necessitats de les persones. I ho van justificar dient que havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats i que calia ser austers i, per tant, era imperatiu retallar el dèficit. No obstant això, no hi ha hagut cap retallada a l’hora d’injectar desenes de milers de milions d’euros per salvar els bancs i especuladors.
Aprofiten la crisi per retallar drets. Aquestes polítiques de retallades causen patiment, pobresa, fam i fins i tot morts, i tot perquè la banca i els poders econòmics segueixin tenint grans beneficis a costa de les nostres vides.
Perquè ens han pres la llibertat! Al capitalisme l'hi sobren les llibertats i els drets de la majoria social. És un sistema que busca exclusivament el benefici privat d’uns quants i que ens porta inexorablement a una catàstrofe mediambiental i social d’abast incalculable.
Per a la majoria social, aquesta crisi-estafa està significant un drama humà de grans proporcions. En canvi, per a una insignificant minoria suposa un gran negoci. I quan es protesta, sempre obtenim la mateixa resposta: la repressió i criminalització del sindicalisme de classe i dels moviments socials. És un
sistema que necessita repressió per mantenir-se i que ha de ser superat amb la lluita al carrer.
La descomposició del règim sorgit de la Constitució del 78 es fa evident a causa dels mateixos elements presents en el seu naixement, que va tenir lloc en contra del poble, està podrit per la corrupció i no té cap legitimitat. Els drets i llibertats ens han sigut sostrets per afavorir els interessos d’una minoria i assegurar-se els beneficis, els mateixos que ens han portat a aquest estat d’excepció social, a força de desmantellar l’educació i la sanitat públiques, de reduir dràsticament les pensions, d’apropiar-se dels nostres habitatges, de tancar empreses i acomiadar a milers de treballadores i treballadors.
Els diferents governs es situen fora de la legalitat, convertint en negoci els drets que tant van costar conquerir i donant suport a la corrupció, un fet generalitzat però no independent del sistema econòmic, que forma part de l’estructura mateixa d’aquesta societat i és indispensable per al seu desenvolupament. Tant els corruptors com els que es deixen corrompre formen part d’aquest sistema injust de producció i distribució de la riquesa.
Cridem als pobles perquè exerceixin la seva sobirania, alçant la veu de baix a dalt, democràticament, per construir un procés constituent que garanteixi realment les llibertats democràtiques, el dret a decidir i els drets fonamentals de les persones.
Des de la MARXA DE LA DIGNITAT 22-M, considerem que és important articular una mobilització unitària, massiva i contundent contra les polítiques que atempten contra els drets humans i la justícia social.
Una mobilització contra el pagament del deute, per l’ocupació digna, per la renda bàsica, pels drets socials, per les llibertats democràtiques, contra les retallades, la repressió i la corrupció, per una societat d’homes i dones lliures, una mobilització contra un sistema, un règim i uns governs que ens agredeixen i
no ens representen.
Exigim, per tant, que se’n vagin. Que se’n vagi el govern del PP i, també, tots els governs que retallen drets socials bàsics, tots els governs que col·laboren amb les polítiques de la troica.
Per això fem una crida a omplir de dignitat i rebel·lia la capital de l’Estat espanyol, el 21 de març. Aquest dia, arribarem columnes de totes les latituds de la Península a Madrid i convoquem els madrilenys i madrilenyes a sortir al carrer i incorporar-se a aquesta gran mobilització de la majoria social.
El 21 de març tothom a Madrid.
PA, FEINA I SOSTRE.
AL CARRER, QUE JA ÉS HORA!
Terrassa marcha por la DIGNIDAD
Manifiesto
NO AL PAGO DE LA DEUDA
NINGUN RECORTE MAS
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODAS Y TODOS
Este año 2015 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.
Millones de trabajadores están parados. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores no nos merecemos esta agresión a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido sus casas. No hay nada más inhumano que desalojar una familia de su casa, sólo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la troika nutren a costa de empobrecer aún más la clase trabajadora y las personas más indefensas.
Mientras tanto, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, bajan los salarios y empeoran las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadoras y trabajadores que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que los trabajadores puedan sentirse propietarios de su futuro.
Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve condenada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos.
Decimos NO a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a casa para dedicarse a la crianza.
Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP en el dictado de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea), consistentes en la supresión de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.
Privatizan lo que es rentable y nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, al tiempo que ven que sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos.
El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y las necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores.
Aprovechan la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes causan sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertos, y todo porque la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
Porque nos han robado la libertad! Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable.
Para la mayoría social, esta crisis-estafa está significando un drama humano de grandes proporciones. En cambio, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle.
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, que tuvo lugar en contra del pueblo, está podrido por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido sustraídos para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apropiarse nuestras viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.
Los diferentes gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y apoyan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza.
Llamamos a los pueblos para que ejerzan su soberanía, alzando la voz de abajo a arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.
Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22-M, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra las recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos gustan y no nos representan.
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la troika.
Por eso llamamos a llenar de dignidad y rebeldía la capital de España, el 21 de marzo. Este día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esta gran movilización de la mayoría social.
El 21 de Marzo todos/as a Madrid
PAN, TRABAJO Y TECHO.
A LA CALLE, QUE YA ES HORA!